MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
     Kategoria: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Liczba odwiedzin kategorii: 3351 
 

ZEZWOLENIA  NA  SPRZEDAŻ  NAPOJÓW  ALKOHOLOWYCH

Zezwolenie wydawane jest na podstawie złożonego wniosku (wzór)
Do wniosku należy  dołączyć następujące dokumenty:
 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorstw,
 dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym mieści się punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, gdy punkt sprzedaży mieści się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzające spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Wnioski o wydanie zezwolenia są wolne od opłaty skarbowej.

Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży w warunkach określonych przez Radę.
Czas oczekiwania na wydanie zezwolenia – nie dłużej niż 30 dni.

Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osoba rozpoczynająca działalność wnosi na rachunek gminy – przed wydaniem zezwolenia – opłatę w wysokości:
a) 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
b) 525 zł  za sprzedaż napojów zawierających  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjąt. piwa)
c) 2.100 zł  za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
a) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi    
     1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
b) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)  – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
c) 77.000 zł napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu  – wynosi 2,7%   ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

Dodatkowe szczegółowe informacje są dostepne w zakładce KARTY USŁUG 

 
 
Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych