MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 68
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek
Opis

Drzewica,25.11.2013r

ROŚiGG-7624.6.2010

 

 

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIU OCZYWISTYCH OMYŁEK

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku art. 74 ust. 3, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję, że:

w dniu 25.11.2013 roku zostało wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Drzewicy Postanowienie znak: ROŚiGG-7624/6/10 o sprostowaniu z urzędu oczywistych omyłek w decyzji z dnia 5.09.2013., znak: ROŚiGG-7624/6/10 zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na działce nr ew. 1018/5 w m. Radzice Duże, gmina Drzewica znak: ROŚiGG.-7624/6/10 z dnia 16 sierpnia 2011r.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z przedmiotowym postanowieniem można zapoznać się w tutejszym urzędzie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska , ul. Staszica 22, pok. 20 w godz. od 730 do 1530.

 

 

Obwieszczenie zamieszcza się:

1.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Drzewica,

2.      w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.drzewica.pl zakładka – ogłoszenia, obwieszczenia administracyjne aktualne

3.      na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radzice Duże

4.      na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świerczyna

 

 

                                     Z up. Burmistrza

                                    Gminy i Miasta w Drzewicy

 

                                       mgr Edward Podkowiński

                                          Zastępca Burmistrza

Data publikacji 2013-12-06
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Lech Muszyński
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-12-06