MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 59
Nazwa pozycji Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 3113 E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię , Gmina Drzewica”
Opis

                                                                                               Drzewica, dnia 05.09.2013 r.

ROŚiGG.7624.3.2013

 

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 75 ust.1 pkt 4 w związku z art. 71 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Tomasza Kowieszko reprezentującego firmę: Biuro Projektów Drogowo – Mostowych, Tomasz Kowieszko, 04-308 Warszawa, ul. Dęby 3/7 lok. 6 działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5.

 

orzeka się

1.  stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 3113 E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię , Gmina Drzewica”

2.  uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

 

Pełny tekst w załączniku poniżej

Data publikacji 2013-09-16
 
Załączniki:

 1. Pełny tekst decyzji

Osoba odpowiedzialna za treść: Lech Muszyński
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-09-16