MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 58
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Opis

Drzewica, 19.08.2013r. 

ROŚiGG-7624/13/10              

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 38 i art. 71, art. 74 ust. 3, art.75 ust.1 pkt. 4, art.82, art. 85 ust. 3 w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję strony i podaję do wiadomości publicznej, że:

w dniu 19.08.2013 roku została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Drzewicy Decyzja znak : 7624/13/10  o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na działce o nr ew. 1018/5 w m. Radzice Duże z dnia 16 sierpnia 2011 r.

 

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Drzewicy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Stronami  niniejszego postępowania są osoby mające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia tj. - izofony 45 db. Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w zw. z art. 49 kpa zawiadomienia stron dokonuje się przez obwieszczenie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami sprawy, w tym z przedmiotową decyzją, można zapoznać się w tutejszym urzędzie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska , ul. Staszica 22, pok. 22 w godz. od 730 do 1530.

 

Niniejsze obwieszczenie służy także podaniu do wiadomości publicznej informacji o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 16 sierpnia 2011 r. w trybie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 w zw. z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w tym z przedmiotową decyzją, postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy w Drzewicy z dnia 4.07.2013r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.06.2013r. oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.06.2013 r., w tutejszym urzędzie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska , ul. Staszica 22, pok. 22 w godz. od 730 do 1530.

 

Obwieszczenie zamieszcza się:

1.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Drzewica,

2.    w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.drzewica.pl zakładka – ogłoszenia, obwieszczenia administracyjne aktualne

3.    na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radzice Duże

na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świerczyna

Data publikacji 2013-09-16
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Lech Muszyński
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-09-16