MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 48
Nazwa pozycji Zawiadomienie o wydaniu postępowania o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Opis

Drzewica, dnia 04.07.2013r.

ROŚiGG-7624.6.10

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYDANIU POSTĘPOWANIE O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

                  Na podstawie artykułu 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust. 1 i ust 2 oraz art. 664 w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informujemy strony, że:

w toku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni wiatrakowej o mocy 3MW na działce o nr ew. 1018/5 położonej w miejscowości Radzice Duże, gmina Drzewica” po zaciągnięciu opinii:

1.    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – postanowienie z dnia 21 czerwca 2013 r. znak WOOŚ.4240.524.2013

2.    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie – z dnia 17.06.2013 r. znak PPIS – ZNS – 440/26/13

zostało wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy dnia 04.07.2013 r. postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Dokumentacja przedmiotowej sprawy w tym postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 04.07.2013r. oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinia PPIS w Opocznie jest dostępna w tutejszym urzędzie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Staszica 22, pok. 22 w godz. od 730 do 1530. Strony mogą się zapoznać z w/w dokumentacją w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

                    

Stronami niniejszego postępowania są osoby mające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia tj. – izofony 45 db. Ponieważ liczba stron niniejszego  postępowania przekracza 20, to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w zw. z art. 49 kpa zawiadomienia stron dokonuje się przez obwieszczenie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję się, że po upływie w./w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zamieszcza się:

1.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Drzewica,

2.    w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.drzewica.pl zakładka – informacja w urzędzie, link informator, konkursy, ogłoszenia.

3.    na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radzice Duże,

4.    na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świerczyna.

Data publikacji 2013-07-08
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Lech Muszyński
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-07-08