MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 47
Nazwa pozycji Zawiadomienie o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe
Opis

 STAROSTA OPOCZYŃSKI                                            Opoczno, dn.  24.06.2013r.

 

        AB.I 67401.2.2013

                                                                          

 ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – zawiadamia się – że w dniu 21.06.2013r. Starosta Opoczyński na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu wydał decyzję nr 3/2013 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E Radzice Małe - Radzice Duże

 

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a ( niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730  - 1530

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału:

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału

Obręb Libiszów :691(691/1*,691/2), 692(692/1*,692/2), 693(693/1*,693/2), 694(694/1*,694/2),

 

Obręb Idzikowice: 649(649/1,649/2*), 650(650/1,650/2*), 651(651/1,651/2*),679(679/1,679/2*), 503/2(503/3,503/4*), 594(594/1,594/2*), 708(708/1,708/2*),749(749/1*,749/2), 750(750/1*,750/2), 751(751/1*,751/2), 943(943/1*,943/2), 944(944/1*,944/2), 945(945/1*,945/2), 946(946/1*,946/2), 958(958/1*,958/2), 959(959/1*,959/2), 960(960/1*,960/2), 961(961/1*,961/2), 962(962/1*,962/2), 963(963/1*,963/2), 964(964/1*,964/2), 965(965/1*,965/2), 967(967/1*,967/2), 994(994/1*,994/2), 995(995/1*,995/2), 996(996/1*,996/2), 997(997/1*,997/2), 998(998/1*,998/2).

 

Obręb Brzuza: 801(801/1,801/2*), 802(802/1,802/2*), 803(803/1,803/2*), 804(804/1,804/2*), 805(805/1,805/2*), 635(635/1,635/2*), 701(701/1*, 701/2), 702(702/1*,702/2), 707(707/1,707/2*), 674(674/1, 674/2*), 675(675/1, 675/2*), 676/1(676/1,676/2*), 720(720/1*,720/2), 721(721/1*,721/2), 722(722/1*,722/2), 725(725/1*,725/2), 726(726/1*,726/2), 733(733/1*,733/2).

 

 Obręb Radzice Małe: 595(595/1,595/2*), 597(597/1,597/2*), 598(598/1,598/2*),   857/2(857/3,857/4*),1280(1280/1*,1280/2).

 

 [ symbolami X( X, X*) oznaczono odpowiednio:

         X– numer ewidencyjny działki przed podziałem

X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji

X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela]

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Obręb Idzikowice: 683.

Obręb Brzuza: 699

Obręb Radzice Małe: 602, 790/2,2870, 712,857/1

Obręb Radzice Duże: 660/39,

 

Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zapewnia Inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowego ogranicza sposób korzystania z nieruchomości:

Obręb Idzikowice:494/2, 495/1,496,697, 699/2, 494/1, 501, 706, 707, 502, 503/1, 503/3, 708/1, 747/1, 748, 753/3, 594/1, 595, 599,601, 945/2, 946/2, 965/2, 613, 968, 970, 615, 618, 619, 973, 974, 981, 983, 625, 626, 985, 986, 629, 988, 634, 637, 993, 1179, 1008/2, 1008/3, 651/1, 674, 1012, 1017, 446, 549, 764,709,602,987,641,1021.

Obręb Brzuza:700, 701/2, 708, 676/1, 677, 710,712, 679, 681, 713, 714, 716,718, 683, 685, 688, 690, 691, 734,775, 776/1,636,698, 812,790.

Obręb Radzice Małe

619,671/3, 685, 689/5, 687, 691, 692, 694/2, 696/3, 699/3, 703/3, 706/5, 707/3, 643, 710,711,714, 660,24, 801/3, 803/2, 810/3, 811, 812/4, 812/5, 813/3, 792/3, 794/3, 733, 738, 772, 840, 841, 842/4, 842/5, 843/3, 844/2, 774/1, 845/3, 847/3, 777, 848/3, 851/1, 853, 854, 1280/2, 1282/2, 1283/6, 857/3,603,652,790/1.

 

 

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel  lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość  lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1)   doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17

2)   doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3)   w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego”

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Data publikacji 2013-07-04
 
Załączniki:

 1. Pełny tekst zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za treść: Starostwo Powiatowe w Opocznie
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-07-04