MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 43
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis

Drzewica, dnia 28.05.2013 r.

ROS i GG – 7624/6/10

 

 

OBWIESZCZENIE

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI               O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję strony, że z dniem 28.05.2013 r. na wniosek WINDMATIK Kamil Kasner Spółka komandytowa ul. Słomińskiego 5 nr lok 253, 00 – 195 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 3MW na działce o nr ew. 1018/5 położonej w miejscowości Radzice Duże, Gm. Drzewica”.

Zmiana polega na uwzględnieniu w treści w/w decyzji działki 1018/4.

 

Stronami niniejszego postępowania są osoby mające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia tj. izofony 45 db. Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w zw. z art. 49 kpa zawiadomienia stron dokonuje się przez obwieszczenie.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz składania uwag i wniosków,  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Drzewica, przy ul. Staszica 22. Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna w tutejszym urzędzie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok. 20 w godz. Od 730 do 1530.

 

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie o wydanie opinii w przedmiocie w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

 

                                                 Burmistrz

                                               Gminy i Miasta w Drzewicy

 

                                              (-) Janusz Reszelewski

Data publikacji 2013-06-04
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Lech Muszyński
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-06-04