MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 24
Nazwa pozycji Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej w m. Krzczonów i Jelnia
Opis

STAROSTA OPOCZYŃSKI                                                      Opoczno, dn. 24.04.2012r.

      

AB.I. 67401.4.2012

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – zawiadamia się - że na wniosek
z dnia 29.03.2012r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica  w miejscowości Jelnia i Krzczonów

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany .

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a ( niski parter) pokój nr 03

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału:

Obręb Krzczonów

1424 ( 1424/1*, 1424/2), 1428 ( 1428/1*, 1428/2), 1429 ( 1429/1*, 1429/2),

1444/1 ( 1444/3*, 1444/4), 1444/2 ( 1444/5*, 1444/6),

Obręb Jelnia

551 ( 551/1, 551/2*), 964 ( 964/1, 964/2*), 552 ( 552/1, 552/2*), 579 ( 579/1*, 579/2),

580 ( 580/1*, 580/2), 637/3 (637/6*, 637/7), 637/4 (637/8*, 637/9), 637/5 (637/10*, 637/11)

862/5 (862/7*, 862/8)

 

 [ symbolami X ( X, X*) oznaczono odpowiednio:

                X – numer ewidencyjny działki przed podziałem

X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji

X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela]

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Obręb Krzczonów działka nr ewid. 772

Obręb Jelnia działka nr ewid. 772, 298

 

Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zapewnia Inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowego ogranicza sposób korzystania z nieruchomości:

Obręb Krzczonów działka nr ewid. 418, 663, 1320, 1365, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 751, 752, 1423, 1424/2, 1428/2, 1429/2, 756, 757, 1430, 1431, 758, 1432, 1433, 759, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 760/1, 760/2, 1440, 1441, 761, 762, 1443, 1444/4, 763/1, 1444/6, 1448, 1449, 1450, 763/2, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 765,

Obręb Jelnia działka nr ewid. 443/2, 443/3, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 446, 447, 448, 441, 442, 494/1, 494/2, 495, 497, 499/2, 500/2, 508/4, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 641, 982, 991, 958, 957, 565, 564, 563, 562, 561, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 553, 994, 124, 125, 126, 128/2, 130, 581/1, 581/2, 582,583, 137/3, 138, 139, 584, 585, 586, 140, 588, 150/3, 136, 587/2, 150/2, 1022, 150/1, 1023, 154, 155, 1156, 157, 1024, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 597, 598, 599, 161, 600, 162, 612, 163, 613, 167, 614, 1028, 178, 179, 615, 616/1, 616/2, 617, 618, 619, 181,182/2, 184, 622, 624, 185, 625, 186, 187/1, 638, 637/1, 189, 191, 193, 194, 30, 858/3.

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Data publikacji 2012-05-10
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Starostwo Powiatowe w Opocznie
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2012-05-10