MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 82
Nazwa pozycji Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012
Opis

BURMISTRZ  GMINY I MIASTA  DRZEWICA

 

Działając na podstawie  uchwał Nr II/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010r i Nr V/29/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r  Rady   Gminy  i  Miasta  w  Drzewicy  w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012

 

1.  Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację :

 

-      zadanie nr  1/2012 : Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miasta Drzewica – kwota przeznaczona na realizację zadania z budżetu gminy – 50.000,-

 

-      zadanie nr  2/2012 : Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miejscowości Radzice Duże – kwota przeznaczona na realizację zadania z budżetu gminy –40.000, -

 

-      zadanie nr 3/2012 : Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego na terenie gminy i miasta Drzewica. – kwota przeznaczona na realizację zadania z budżetu gminy  - 65.000,-

 

-      zadanie nr  4/2012 : Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miejscowości Zakościele – kwota przeznaczona na realizację zadania z budżetu gminy –15.000, -

 

2. Zasady  przyznawania  dotacji  określa   uchwała  nr  Nr II/10/2010  Rady   

    Gminy  i  Miasta  w  Drzewicy  z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia 

    warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju

    sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

 

3. Termin i warunki realizacji zadań :

-      termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31.12.2012r.,

-      w otwartym konkursie  ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe prowadzące działalność statutową w zakresie zadań publicznych na które składają ofertę,

-      posiadają wykwalifikowaną kadrę ( trenerzy, instruktorzy )

Oferta powinna zawierać :

-    szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

-    termin i miejsce realizacji zadania,

-    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem 

     udziału środków własnych,

-    informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w

     zakresie , którego dotyczy zadanie,

-   informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

    wykonanie zadania, w tym wysokości środków finansowych uzyskanych na

    realizacje danego zadania z innych źródeł,

-   potwierdzoną dokumentami informacje o osiągnięciach sportowych,

Do oferty należy załączyć :

-   dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w

     imieniu klubu,

-    potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny wyciąg z Krajowego 

     rejestru Sądowego lub innego rejestru (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące 

     przed data złożenia oferty),

-      statut organizacji (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

-      dokumenty potwierdzające kwalifikacje instruktorów,

-      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni,

-      oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i osób trzecich,

-      dokumenty potwierdzające informacje o osiągnięciach sportowych,

-      oświadczenie dotyczące ilości grup w różnych kategoriach wiekowych dla których organizowane są zajęcia, z podaniem ilości uczestników w poszczególnych grupach,

Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty.

Oferta nie spełniająca wymienionych wyżej wymagań formalnych nie podlega rozpatrzeniu.

4. Oferty   należy   składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr   1 

    do Uchwały Nr II/10/2010 Rady gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30  

    grudnia 2010r. pod   rygorem  odrzucenia,  w  formie    pisemnej, w    

    zamkniętej kopercie z napisem :   „KONKURS OFERT  SPORT – ZADANIE   

    NR ...”   w   siedzibie  Urzędu  Gminy  i  Miasta    Drzewica , ul. Staszica 22

    w   sekretariacie   (pokój nr 10)  w  terminie   do    dnia  19 marca  2012r. do     

   godz.12.00

5.    Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert.

a)    rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie.

b)    oferty spełniające wymogi formalne oceni komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica, która weźmie pod uwagę w szczególności :

-   możliwość realizacji zadania przez kluby,

-   poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie

    rozgrywek ligowych,

-   kalkulacje finansową,

-   wiarygodność klubu -  na podstawie przedłożonych referencji i zaświadczeń,

-   dotychczasowe doświadczenie we współpracy z gminą,

-   promocje gminy poprzez sport

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.

 


ZARZĄDZENIE Nr  23/2012

BURMISTRZA GMINY I MIASTA DRZEWICA

z dnia 11 kwietnia 2012 r

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012.

 

Na podstawie § 11 Uchwały nr II/10/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 grudnia 2010r. po zapoznaniu się z protokołem sporządzonym przez   Komisję Przetargową w składzie :

 

1.      Jolanta Starus    -   przewodniczący

2.      Małgorzata Bińkowska  -  sekretarz

3.      Beata Wołonkiewicz  - członek

 

udzielam dotacji na wykonanie poszczególnych zadań w następujący sposób :

Zadanie nr 1/2012 Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miasta Drzewica – 50.000 zł Dotowany : Miejsko Gminny Klub Sportowy Gerlach Drzewica.

Zadanie nr 2/2012 Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miejscowości Radzice Duże  kwota – 40.000zł                                                                                          

Dotowany : Ludowy Klub Sportowy  „Radzice” w Radzicach Dużych.

Zadanie nr 3/2012 Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego na terenie gminy i miasta Drzewica kwota – 65.000 zł                                                                                     

Dotowany : Ludowy Klub Kajakowy Drzewica.

Zadanie nr 4/2012 Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miejscowości Zakościele  kwota – 15.000 zł                                                                                          

Dotowany : Ludowy Klub Sportowy  SYRENKA Zakościele.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data publikacji 2012-02-24
 
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Bomba
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2012-02-24