MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 76
Nazwa pozycji Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego miejscowego planu zagosp. przestrz. dla terenów wokół zalewu
Opis

                                    30.08.2011r

GKBI – 7322.Z.18.2009

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu miasta i gminy Drzewica dla terenów wokół zalewu

 

 

 

         Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz
Uchwałą Nr XX/136/2008 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta i gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu oraz Uchwały  Nr XXIV/154/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/136/2008 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta i gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu,

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta i gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu, obejmującego obszar określony granicami ww. uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

         Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 9 września 2011 r. do 3 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 24. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 września 2011 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w sali konferencyjnej nr 14.

 

         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w dokumentach, może wnieść uwagi.

 

         Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - do Burmistrza Miasta i Gminy Drzewica lub na adres e-mail: ugm@drzewica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2011 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drzewica

Janusz Reszelewski

Data publikacji 2011-09-01
 
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Bomba
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2011-09-01