MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 75
Nazwa pozycji Ogłoszenie o konkursie - Organizowanie i prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie Gminy Drzewica
Opis

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055

i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5a ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami na 2011 rok stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/40/ 2011 Rady Gminy

i Miasta w Drzewicy z dnia 30 maja 2011 roku.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na  2011 rok

 

I Rodzaj zadań:

 

 

1.zadanie nr  2/2011 : Organizowanie i prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie Gminy Drzewica – 10.000,-

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji :

1.       Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy :

a.    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536),

b.     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )

2. Dotację przyznaje się organizacji pozarządowej oraz innym podmiotom          zdefiniowanym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja pozarządowa lub podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

4.Organizacja pozarządowa lub podmiot ubiegający się o wsparcie Gminy wykazuje

 w składanej ofercie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania. 

 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

1.    Termin realizacji zadań : od daty zawarcia umowy do końca  2011 roku.

2.    Warunki realizacji zadań określone będą w zawartych umowach.

 

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Termin składania ofert wyznacza się na  11 sierpnia 2011 r. do godz. 14.00.

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację zadań publicznych wypełnia ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3. Ofertę należy przygotować wg następujących zasad:

1)    Formularz oferty należy opracować w języku polskim,

2)    oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),

3)    Nie należy zmieniać układu pytań,

4)    Oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”),

5)    Podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.

4.Oferta powinna zawierać:

1)    Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji.

2)    Termin i miejsce realizacji zadania.

3)    Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych.

 

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22 , 26-340 Drzewica, sekretariat (pokój nr 10)

6.Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

         1) Pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

         2) Tytuł zadania,

3) Adnotację „KONKURS OFERT-ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – ZADANIE NR…

7. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.drzewica.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta w Drzewicy:
www.bip.drzewica.pl . 

8. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany wyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

8.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

9.Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału
w konkursie.

10.Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy
i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.

11.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi wnioskodawca.

 

 

VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 16 sierpnia 2011 r.

2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie.

3. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza.

4.Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

5. Kryteria formalne wyboru ofert:

1) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) ocena terminowości złożenia oferty oraz zasad przygotowania oferty zgodnie
z punktem V ogłoszenia,

3) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w punkcie V ogłoszenia.

6. Kryteria merytoryczne:

1) ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym
      w niniejszym ogłoszeniu,

   2) ocena zgodności złożonej oferty z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu

       tj. czy:

a) planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz jest przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania;

c) zadeklarowany został udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,

3) wiarygodność podmiotu oceniana na podstawie rzetelności, terminowości
    i sposobu wykonania i rozliczenia zleconych zadań publicznych w latach

    poprzednich, 

4) ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań

    będących przedmiotem oferty. 

 

VIII. Postanowienia końcowe:

Wyniki konkursu będą ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wyniki konkursu nie podlegają procedurom odwoławczym.

 

Data publikacji 2011-07-14
 
Załączniki:

 1. Wzór oferty

Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2011-07-14