MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 71
Nazwa pozycji Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Drzewicy
Opis

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

w Szkole Podstawowej w Drzewicy

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia  wymagania określone w Rozporządzeniu       Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)

 

   A. Osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1. Ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,

2. Ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny        z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub   pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. Uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku pracy, albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6. Nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne.

7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo

    skarbowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

8. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub  w art.  147, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)

Ponadto do konkursu może również przystąpić:

- nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia wyższe zawodowe  i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela         w danej szkole  i spełnia wymagania określone w  pkt. 2-9.

- nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony          z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.                   o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu z wyjątkiem posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

B - Osoba nie będąca nauczycielem która:

1.  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2.  ukończyła studia magisterskie;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie                               o ubezwłasnowolnienie;

8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,          o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub   w art.  147, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.           z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r.  Nr 60 poz. 373)

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację   o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej  - w przypadku nauczyciela akademickiego; stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w  przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3;

5) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela;

6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

7) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa            z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) –          w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                            z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.                z 2005 r. Nr 14,  poz. 114 z późn. zm.), lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003, Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie            z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko  dyrektora.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewicy”

 

w terminie do dnia 10.06.2011 r. do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy i Miasta,                              26 - 340 Drzewica,   ul. Staszica 22 /pokój nr 10, sekretariat urzędu; tel. 48 375 6091/

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

           

Burmistrz

Gminy i Miasta w Drzewicy

 

mgr Janusz Reszelewski

Data publikacji 2011-05-25
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Jan Zając
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2011-05-25