MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ławnicy
Ławnicy NOWY DRUK
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Ławnicy NOWY DRUK

                                                   I N F O R M A C J A

          TRYB  ZGŁASZANIA  KANDYDATÓW  NA  ŁAWNIKÓW

                             Radzie  Gminy  i  Miasta  w  Drzewicy

 

 

  TERMIN  ZGŁASZANIA:       do  30. czerwca   2011  rok    / czwartek  /

   MIEJSCE:                         Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, pok. 12    / I piętro /

 

   ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

  1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)  jest nieskazitelnego charakteru,

  3)  ukończył 30 lat,

  4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)  nie przekroczył 70 lat,

  6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

   KANDYDATÓW   NA  ŁAWNIKÓW   ZGŁASZAJĄ:

   1) prezesi  właściwych sądów

   2) stowarzyszenia

   3) inne organizacje społeczne i zawodowe,  zarejestrowane na podstawie                  

       przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych 

   4) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale

       na terenie gminy dokonującej wyboru

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają :

                             związki zawodowe oraz organizacje pracodawców

        

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na KARCIE  ZGŁOSZENIA.

 

 Do karty złożonej przez obywateli dołącza się:     

- listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego

  zamieszkania  własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

 

Do  KARTY ZGŁOSZENIA kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

1)  2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu

     osobistego

2)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o

     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki

     zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

     ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,  

    

                                   

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

 

DRUK KARTY ZGŁOSZENIA  MOŻNA POBRAĆ:   w Urzędzie Gminy i Miasta

                                                                                                      w Drzewicy

                                                                                                      w pokoju  12.    

 
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Starus
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2011-06-13

Załączniki:

 1. Lista obywateli posiadających czynne prawo wyborcze popierających kandydata na ławnika sądowego - format.pdf
 2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
 3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
 4. Informacja o osobach, które nie mogą być ławnikami