MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    KARTY USŁUG
Liczba odwiedzin kategorii: 1905 
 

KARTY USŁUG  Urzędu  Gminy  i Miasta  w  Drzewicy

Urząd Gminy i Miasta w celu ułatwienia procedury załatwiania spraw  oraz uniknięcia nieporozumień przygotował opisy najczęściej świadczonych w urzędzie usług - spraw które Państwo załatwiacie w Urzędzie i udostępnia je w postaci tzw. „Kart Usług”.
Karta Usług zawiera niezbędne podstawowe informacje jak: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, numer pokoju, w którym należy załatwić sprawę, czas realizacji sprawy, a także wskazuje tryb odwoławczy.  Wszystkie przygotowane Karty Usług znajdą Państwo poniżej pogrupowane tematycznie oraz w załącznikach do pobrania i wydrukowania  w postaci plików *.pdf

 

Do przeglądania plików formatu PDF niezbędny jest program  Adobe Acrobat Reader, który jest darmowy (ang. freeware), można go pobrać m.in.: ze strony producenta np. firmy Adobe  i zainstalować do własnych potrzeb.

 Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Wojskowych

        1.        KARTA Nr 1 - „ Zameldowanie na pobyt stały” plik pdf -974,2  kb

2.        KARTA Nr 2 - „Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące” plik pdf - 708,9 kb

3.        KARTA Nr 3 - „Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy” plik pdf - 585,7 kb

4.        KARTA Nr 4 - „Wymeldowanie z. pobytu stałego” plik pdf - 665,5 kb

5.        KARTA Nr 5 - „Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” plik pdf - 754,2 kb

6.        KARTA Nr 6 - „Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego    do 3 miesięcy” plik pdf - 549,6 kb

7.        KARTA Nr  7 - „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 3 miesiące” plik pdf - 759,2 kb

8.        KARTA Nr  8 - „Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca i obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej” plik pdf - 799,8 kb

9.        KARTA Nr 9 - „Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca i obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej trwającego ponad 3 miesiące” plik pdf - 714,4 kb

10.     KARTA Nr 10 - „Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca i obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej trwającego do 3 miesięcy” plik pdf - 407,9 kb

11.     KARTA Nr 11 - „Wydawanie zaświadczeń ze zbioru meldunkowego” plik pdf -807,5  kb

12.     KARTA Nr  12 - „Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych” – plik pdf  407,4 kb

13.     KARTA Nr 13 - „Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania lub wymeldowania z pobytu stałego i czasowego lub uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania” plik pdf - 1 033,2 kb

14.     KARTA Nr 14 - „Wpis do rejestru wyborców” plik pdf - 1 251,1 kb

15.     KARTA Nr 15 - „Udostępnienie z rejestru wyborców” plik pdf -834,8  kb

16.     KARTA Nr 16 - „Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców” plik pdf -404,9  kb

17.     KARTA Nr 17 - „Skreślenie z rejestru wyborców” plik pdf - 940,4 kb '

18.     KARTA Nr 18 -Wniosek u wydanie dowodu osobistego” plik pdf - 731,6 kb

19.     KARTA Nr  19 - „Organizacja zbiórek publicznych” plik pdf - 357,4 kb

20.     KARTA Nr 20 - „Wydawanie zezwolenia na prowadzenie imprezy masowej” plik pdf - 311,3 kb

21.     KARTA Nr 21 - „Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystyczny  i rozrvwkowvch” plik pdf - 311,2 kb

22.     KARTA Nr 22 - „Uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny łub sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny” plik pdf - 306,5  kb

23.     KARTA Nr 23 - „Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód” plik pdf - 300,2 kb

24.     KARTA Nr 24 - „Świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej” plik pdf - 299,8 kb

 Urząd  Stanu Cywilnego

         1.        KARTA Nr 25 - „Nadanie medalu "Za pożycie małżeńskie” plik pdf -  310,7 kb

2.        KARTA Nr 26 - „Przyjęcie zgłoszenia urodzenia dziecka { z terenu poza USC) ” plik pdf - 696,3 kb

3.        KARTA Nr  27- „Zgłoszenie urodzenia dziecka” plik pdf -  414,1 kb

4.        KARTA Nr 28 - „Zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /zawarcie małżeństwa przed polskim kierownikiem USC /” plik pdf - 374,7 kb

5.        KARTA Nr 29 - „Sporządzenie aktu zgonu” plik pdf - 306,2 kb

 

 Referat Budżetu i Podatków

1.        KARTA Nr 30 - „Wydanie zaświadczenia o powierzchnia gospodarstwa rolnego, zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego, zaświadczenia o nie figurowaniu w ewidencji podatkowej” plik pdf - 339,2 kb

2.        KARTA Nr 31 - „Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty podatku) - osoby fizyczne” plik pdf - 394,7 kb

3.        KARTA Nr  32 - „Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty podatku) - osoby prawne” plik pdf - 427,2 kb

4.        KARTA Nr  33 - „Zezwolenia na sprzedaż napojów- alkoholowych” plik pdf - 347,9 kb

5.        KARTA Nr  34 - „Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub wydanie zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości” plik pdf - 339,3 kb

 

 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

        1.        KARTA Nr  35 - „Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów” plik pdf - 321,1 kb

2.        KARTA Nr 36 - „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” plik pdf - 313,7 kb

3.        KARTA Nr  37 - „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” plik pdf - 1 263,4 kb

4.        KARTA Nr 38 - „Wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej” plik pdf -  3 390,2kb

5.        KARTA Nr 39 - „Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej” plik pdf - 319,3 kb

6.        KARTA Nr  40 - „Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej” plik pdf - 319,4 kb

7.        KARTA Nr 41 - „Ewidencja innych obiektów hotelarskich” plik pdf - 3 312,1 kb

8.        KARTA Nr  42 - „Ustalenie adresu nieruchomości” plik pdf - 758,2 kb

9.        KARTA Nr  43 - „Rozgraniczenie nieruchomości” plik pdf - 643,7 kb

10.     KARTA Nr  44 - „Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości” plik pdf - 754,1 kb

 

Referat Organizacji, Promocji i Kadr 

1.        KARTA Nr  45 - „Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Drzewica” plik pdf - 555,8 kb

2.        KARTA Nr  46 - „Udostępnienie informacji publicznej na wniosek” plik pdf - 770,7 kb

3.        KARTA Nr  47 - „Ponowne wykorzystanie informacji publicznej na wniosek” plik pdf - 1 008,3 kb

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji 

1.        KARTA Nr  48 - „Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego” plik pdf - 380,4 kb

2.        KARTA Nr  49 - „Postanowienie opiniujące zgodność proponowanego wstępnego projektu podziału nieruchomości” plik pdf -  308,4 kb

3.      KARTA Nr 50 - „Decyzja o warunkach zabudowy” plik pdf - 310,5 kb

 
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Starus
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2012-09-22

Załączniki:

 1. Katra nr 1 "Zameldowanie na pobyt stały" plik pdf 974,2 kb
 2. KARTA Nr 2 - „Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące” plik pdf - 708,9 kb
 3. KARTA Nr 3 - „Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy” plik pdf - 585,7 kb
 4. KARTA Nr 4 - „Wymeldowanie z. pobytu stałego” plik pdf - 665,5 kb
 5. KARTA Nr 5 - „Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” plik pdf - 754,2 kb
 6. KARTA Nr 6 - „Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy” plik pdf - 549,6 kb
 7. KARTA Nr 7- „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 3 miesiące” plik pdf - 759,2 kb
 8. KARTA Nr 8- „Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca i obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej” plik pdf - 799,8 kb
 9. KARTA Nr 9 - „Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca i obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej trwającego ponad 3 miesiące” plik pdf - 714,4 kb
 10. KARTA Nr 10 - „Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca i obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej trwającego do 3 miesięcy” plik pdf - 407,9 kb
 11. KARTA Nr 11 - „Wydawanie zaświadczeń ze zbioru meldunkowego” plik pdf -807,5 kb
 12. KARTA Nr 12- „Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych” – plik pdf 407,4 kb
 13. KARTA Nr 13 - „Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania lub wymeldowania z pobytu stałego i czasowego lub uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania” plik pdf - 1 033,2 kb
 14. KARTA Nr 14 - „Wpis do rejestru wyborców” plik pdf - 1 251,1 kb
 15. KARTA Nr 15 - „Udostępnienie z rejestru wyborców” plik pdf -834,8 kb
 16. KARTA Nr 16 - „Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców” plik pdf -404,9 kb
 17. KARTA Nr 17 - „Skreślenie z rejestru wyborców” plik pdf - 940,4 kb '
 18. KARTA Nr 18 - „Wniosek u wydanie dowodu osobistego” plik pdf - 731,6 kb
 19. KARTA Nr 19- „Organizacja zbiórek publicznych” plik pdf - 357,4 kb
 20. KARTA Nr 20 - „Wydawanie zezwolenia na prowadzenie imprezy masowej” plik pdf - 311,3 kb
 21. KARTA Nr 21 - „Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystyczny lub rozrvwkowvch” plik pdf - 311,2 kb
 22. KARTA Nr 22 - „Uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny łub sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny” plik pdf - 306,5 kb
 23. KARTA Nr 23 - „Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód” plik pdf - 300,2 kb
 24. KARTA Nr 24 - „Świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej” plik pdf - 299,8 kb
 25. KARTA Nr 25 - „Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie”” plik pdf - 310,7 kb
 26. KARTA Nr 26 - „Przyjęcie zgłoszenia urodzenia dziecka { urodzonego poza terenem działania USC) ” plik pdf - 696,3 kb
 27. KARTA Nr 27- „Zgłoszenie urodzenia dziecka” plik pdf - 414,1 kb
 28. KARTA Nr 28 - „Zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /zawarcie małżeństwa przed polskim kierownikiem USC /” plik pdf - 374,7 kb
 29. KARTA Nr 29 - „Sporządzenie aktu zgonu” plik pdf - 306,2 kb
 30. KARTA Nr 30 - „Wydanie zaświadczenia o powierzchnia gospodarstwa rolnego, zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego, zaświadczenia o nie figurowaniu w ewidencji podatkowej” plik pdf - 339,2 kb
 31. KARTA Nr 31 - „Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty podatku) - osoby fizyczne” plik pdf - 394,7 kb
 32. KARTA Nr 32- „Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty podatku) - osoby prawne” plik pdf - 427,2 kb
 33. KARTA Nr 33- „Zezwolenia na sprzedaż napojów- alkoholowych” plik pdf - 347,9 kb
 34. KARTA Nr 34- „Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub wydanie zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości” plik pdf - 339,3 kb
 35. KARTA Nr 35- „Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów” plik pdf - 321,1 kb
 36. KARTA Nr 36 - „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” plik pdf - 313,7 kb
 37. KARTA Nr 37- „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” plik pdf - 1 263,4 kb
 38. KARTA Nr 38 - „Wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej” plik pdf - 3 390,2kb
 39. KARTA Nr 39 - „Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej” plik pdf - 319,3 kb
 40. KARTA Nr 40- „Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej” plik pdf - 319,4 kb
 41. KARTA Nr 41 - „Ewidencja innych obiektów hotelarskich” plik pdf - 3 312,1 kb
 42. KARTA Nr 42- „Ustalenie adresu nieruchomości” plik pdf - 758,2 kb
 43. KARTA Nr 43- „Rozgraniczenie nieruchomości” plik pdf - 643,7 kb
 44. KARTA Nr 44- „Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości” plik pdf - 754,1 kb
 45. KARTA Nr 45- „Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Drzewica” plik pdf - 555,8 kb
 46. KARTA Nr 46- „Udostępnienie informacji publicznej na wniosek” plik pdf - 770,7 kb
 47. KARTA Nr 47- „Ponowne wykorzystanie informacji publicznej na wniosek” plik pdf - 1 008,3 kb
 48. KARTA Nr 48- „Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego” plik pdf - 380,4 kb
 49. KARTA Nr 49- „Postanowienie opiniujące zgodność proponowanego wstępnego projektu podziału nieruchomości” plik pdf - 308,4 kb
 50. KARTA Nr 50- „Decyzja o warunkach zabudowy” plik pdf - 310,5 kb