MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ławnicy
Ławnicy NOWY DRUK
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 16738 
 

Osobą odpowiedzialną za treść ogłoszeń publicznych jest Pani Sekretarz Jolanta Starus,
tel. (0-48) 375-60-36,
sekretarz@drzewica.pl
Ogłoszenia, obwieszczenia aktualne
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2009-03-26

 Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe - wykonanie studium wykonalności dla projektu „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy”. 2010-03-12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej w Radzicach Dużych 2011-04-05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Domasznie 2011-04-22
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 2011-05-17
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Drzewicy 2011-05-25
Protokół z konsultacji z oganizacjami pozarządowymi 2011-05-27
Obwieszczenie - Droga Giełzów 2011-07-08
Ogłoszenie o konkursie - Organizowanie i prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie Gminy Drzewica 2011-07-14
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego miejscowego planu zagosp. przestrz. dla terenów wokół zalewu 2011-09-01
Zawiadomienie o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec 2011-10-21
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - Budowa odwodnienia fragmentu drogi w miejscowości Żardki 2011-10-27
Budowa placu manewrowego dla potrzeb obsługi składowiska odpadów w m. Domaszno 2011-11-03
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 2011-12-21
Zawiadomienie o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów 2012-01-26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 2012-02-24
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odwodnienie drogi w m.Krzczonów 2012-04-04
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w m. Dąbrówka 2012-04-12
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Odbudowie stopnia na rzece Drzewiczce w m. Trzebina 2012-04-12
Ogłoszenie o warunkach do wypoczynku letniego dzieci "Lato 2012" 2012-04-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2012-04-30
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej w m. Krzczonów i Jelnia 2012-05-10
Obwieszczenie Starosty Opoczynskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi powiatowej - fragment ul. Żeromskiego w Drzewicy 2012-05-10
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zakościele 2012-05-17
Obwieszczenie Starosty Opoczynskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi powiatowej - fragment ul. Żeromskiego w Drzewicy 2012-06-21
Obwieszczenie Starosty Opoczynskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica w miejscowości Jelnia i Krzczonów 2012-06-21
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPOADROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA DRZEWICA – ZMIANA 2012-09-13
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-10-31
OWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań 2012-10-31
OBWIESZCZENIE dotyczące postepowania budowy zaplecza socjalnego na boisku ORLIK w Drzewicy 2013-01-23
INFORMACJA O INWESTYCJI 2013-02-26
Orlik - Budowa zaplecza socjalnego 2013-03-19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-06-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-06-04
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejsc. Żdżary gm. Drzewica 2013-06-06
Zapytanie ofertowe na Ogłoszenie w prasie w ramach promocji projektu 2013-06-11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: instalacji paneli słonecznych 2013-06-12
Zawiadomienie o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe 2013-07-04
Zawiadomienie o wydaniu postępowania o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-07-08
Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary 2013-07-11
Obwieszczenie o pozwoleniu na realizację celu publicznego - budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Zakościelu 2013-08-06
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Drzewicy 2013-08-13
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej w Drzewicy 2013-08-14
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności na potrzeby Gimnazjum w Drzewicy 2013-08-19
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych 2013-08-19
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowa linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami i budowlami technicznymi w miejscowości Giełzów 2013-09-03
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowa linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami i budowlami technicznymi obręb Żardki i Zakościele 2013-09-03
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania na wniosek PKP Energetyka S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-09-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 2013-09-16
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 3113 E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię , Gmina Drzewica” 2013-09-16
Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na działce nr ew. 1018/5 w m. Radzice Duże, gmina Drzewica 2013-09-16
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwizięcia pod nazwą: Budowa stanowisk transformatorowych wraz ze ścianami dla podstacji trakcyjnej Radzice 2013-10-15
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica, fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna 2013-11-07
INFORMACJA w sprawie odśnieżania dachów budynków 2013-11-07
Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego 2013-11-07
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności na potrzeby Gimnazjum w Drzewicy 2013-11-22
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności dla Szkoły Podstawowej w Drzewicy 2013-11-26
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności dla Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych 2013-12-03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek 2013-12-06
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności dla Przedszkola Samorządowego w Drzewicy 2013-12-06
Obwieszczenie i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Drzewica 2013-12-13
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2013-12-13
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2013-12-13
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica 2013-12-13
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica 2013-12-13
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię 2013-12-19
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Drzewicy. 2013-12-19
INFORMACJA O INWESTYCJI 2013-12-30

Załączniki:

 1. Obwieszczenie Starosty Opczyńskiego o wszcześciu postepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.I.67401.2.2013 - plik pdf 988,4 kb