MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Przetargi archiwalne
Liczba odwiedzin kategorii: 41169 
 
Dział podaje informacje na temat przetargów ogłaszanych przez Urząd Gminy.

Ustawa o zamówieniach publicznych określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organ właściwy w sprawach o zamówienia publiczne, a także tryb rozpatrywania protestów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Osobą odpowiedzialną za treść ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest Pan Jarosław Bomba,
tel. (0-48) 375-67-94,
jbomba@drzewica.pl
Przetargi archiwalne
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2014-01-24

 Nazwa pozycji Data
Zorganizowanie wypoczynku letniego LATO 2003 2003-06-20
Remont chodników w Drzewicy 2003-07-10
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji n/w inwestycji: Zadanie 1. REMONT ZBIORNIKÓW WODY CZYSTEJ NR 1 I NR 2 NA STACJI UZDATNIANIA WODY W DRZEWICY i REMONT ZBIORNIKA ŻELBETOWEGO HYDROCENTRUM PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ OCZYSZCZALNI 2012-03-23
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Drzewica. (Fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ) 2012-09-11
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Gimnazum w Drzewicy. 2003-07-10
Rozbudowa i wyposażenie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w m. Zakościele z przeznaczeniem na świetlice wiejską. 2012-03-29
Dowóz i uczniów w roku szkolnym 2003/2004 2003-07-15
Przebudowa boiska LKS Radzice w Radzicach Dużych 2012-04-04
Przebudowa drogi gminnej Strzyżów-Werówka. 2003-08-07
Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu UDA - POKL.09.01.02-10-079/11-00 pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Drzewica. 2012-04-11
Budowa chodnika w Drzewicy, ul.Kilińskiego 2003-08-28
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Domasznie 2012-04-16
Inwentaryzacja geodezyjna wykonanej sieci kanalizacyjnej 2003-08-28
Zakup energii elektrycznej 2012-04-18
Dostawa oleju opałowego lekkiego 2003-09-23
Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu UDA-POKL.09.01.02-10-079/11-00 pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Drzewica 2012-05-10
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Domasznie. 2012-03-28
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz mebli w ramach projektu UDA-POKL.09.01.02-10-079/11-00 /Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Drzewica 2012-05-15
Modernizacja toru kajakowego 2003-10-23
Zaprojektowanie i budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Etap I. 2012-06-01
Dostawa oleju opałowego EKOTERM Plus 2003-11-07
Budowa placu zabaw w Radzicach Małych i budowa placu zabaw i boiska w Brzuzie. 2012-07-12
Wywóz nieczystości stałych z kontenerów z terenu Gminy i Miasta Drzewica 2003-12-30
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICA - W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI 2012-07-25
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Radzice Małe 2003-12-30
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Żardki i Żdżary 2004-03-29
Zorganizowanie wypoczynku letniego „Lato 2004” 2004-04-08
Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy O.S.P. w Żardkach 2004-04-29
Wykonanie robót budowlanych (termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej) 2004-05-05
Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy O.S.P. w Żardkach 2004-05-10
Przebudowa chodników 2004-06-17
Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej 2004-06-17
Dowóz dzieci na kolonie 2004-07-02
Dowóz i odwóz uczniów. 2004-07-09
Dowóz i odwóz uczniów. 2004-07-30
Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzczonów – Rożek o długości 875,57 mb. 2004-08-18
Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzyżów, odcinki o długości: I – 224 mb i II – 126 mb 2004-08-18
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie: Uzupełnienie ciągu technologicznego na stacji uzdatniania wody w Strzyżowie 2004-09-09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Przebudowę chodnika i wjazdów ulica Sikorskiego w Drzewicy - pow. ca 1034 m² 2004-09-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego ekoterm plus dla obiektów gminy i miasta w Drzewicy na sezon grzewczy 2004/2005. 2004-09-16
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na : Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Brzuza i Idzikowice 2005-02-18
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na : Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Domaszno 2005-02-18
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Błonie w Drzewicy 2005-03-09
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upwszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005r. 2005-03-09
Przetarg na dostawę i montaż sprzętu sortowego do sali sportowej przy Gimnazjium w Drzewicy 2005-04-07
Przetarg na zorganizowanie wypoczynku letniego „LATO 2005” 2005-05-09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na : Zakup samochodu specjalistycznego do transportu stałych odpadów komunalnych 2005-05-10
Przetargu pisemnym nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości 2005-06-22
Remont strażnicy O.S.P. w Brzustowcu 2005-07-19
Przebudowa chodników dla pieszych na osiedlu Mieszka I w Drzewicy 2005-07-19
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/06 2005-07-27
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „ Przebudowę placu szkolnego przy Gimnazjum w Drzewicy” 2005-08-29
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę oleju opałowego - sezon 2005/2006 2005-09-20
Przetarg nieograniczony na : Adaptację I-go piętra D.P.S. w Drzewicy dla potrzeb warsztatów terapii zajęciowej. 2005-10-14
Przetarg na dowóz uczestników warsztatów terapii zajęciowej. 2005-11-22
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Wywóz kontenerów KP7 2005-12-23
PRZETARG NIEOGRANICZONY na : Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :Giełzów, Świerczyna i Trzebina. 2006-01-09
PRZETAR NIEOGRANICZONY na : Wywóz nieczystości stałych z kontenerów KP7 2006-01-11
PRZETARG na : Zagospodarowanie terenu wokół toru kajakowego i zalewu w Drzewicy. 2006-01-20
Przetarg nieograniczony na Budowę szaletu miejskiego w Drzewicy 2006-01-26
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego „lato 2006” 2006-04-04
PRZETARG NIEOGRANICZONY na opracowanie dokumentacji technicznej wymiany opraw oświetleniowych 2006-04-07
PRZETAR NIEOGRANICZONY na budowę szaletu miejskiego w Drzewicy. 2006-04-18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006 2006-04-18
Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie kąpieliska 2006-05-12
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONYEGO na : Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzustowiec 2006-05-15
Przetarg na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Trzebina 2006-05-16
PRZETARG NIEOGRANICZONY na : Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zakościele 2006-05-17
Przetarg na terommodernizację OSP Drzewica 2006-07-07
Przetarg na dostawę wapna rolniczego 2006-07-07
Ogłoszenie przetargu na dowóz uczniów w roku szkolnym 2006-2007 2006-07-24
Przetarg na modernizację oświetlenia na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych 2006-08-30
Przetarg na przebudowę dróg przy ulicy Sikorskiego 2006-09-14
Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM plus na sezon grzewczy 2006/2007 2006-09-21
Przetarg na dobudowę lini oświetlenia drogowego 2006-09-27
Przebudowe ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż działek w miejscowości Radzice Duże 2006-09-27
Budowa kładki na rzece Drzewiczce w miejscowości Drzewica 2006-10-06
Przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku OSP Dąbrówka 2006-10-23
Dostawa wyposażenia do OKGiM w Drzewicy 2006-11-21
Przetarg na dowóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. 2006-12-07
Przetarg na wyzóz nieczystości stałych 2006-12-08
Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej – wyposażenie Ośrodka Kultury Gminy i Miasta w Drzewicy. 2006-12-13
Przetarg na przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy 2007-01-08
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie działalnośći pożytku publicznego - sport 2007-01-23
Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie terenu na cele rekreacyjno-sportowe. 2007-03-06
Przetarg na sprzedaż nieruchomości po byłej rozlewni wód gazowanych 2007-03-06
Opracowanie ewidencji dróg gminnych z terenu miasta i gminy Drzewica 2007-03-21
Przetarg nieograniczony na wymianę lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Drzewica. 2007-03-28
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego „Lato 2007” 2007-05-02
Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie terenu na cele rekreacyjno-sportowe. 2007-05-08
Przetarg nieograniczony na wymianę lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Drzewica. 2007-05-25
Przetarg na wykonanie remontu dachu na budynku Przedszkola Samorzadowego w Drzewicy 2007-05-28
Wykonanie remontu Sali konferencyjnej i łazienek na 2 piętrze w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy 2007-05-31
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na : Wykonanie robót budowlanych polegających na dobudowie linii oświetlenia drogowego 2007-06-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Wymianę lamp oświetlenia drogowego w miejscowościach : Drzewica 4, Drzewica – oczyszczalnia ścieków, Domaszno 1 i 2, Jelnia 1,2 i 4, Idzikowice 2 i 3, Żardki 1 i Żdżary. Demontażowi podlega 118 opraw, mont 2007-06-06
Przebudowę drogi wewnętrznej od ulicy Stawowej w Drzewicy do Zakładu Gerlach. 2007-07-11
Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2007/2008 2007-08-07
Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM plus na sezon grzewczy 2007/2008 2007-09-27
Przetarg na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Drzewicy. 2007-10-15
Wykonanie doposażenia technicznego toru kajakowego w Drzewicy 2007-10-26
Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa turystyczno rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej” 2007-11-30
Rozwój Drzewicy przez aktywizację terenów przemysłowych oraz ofertę turystyczną – wypoczynek z adrenaliną 2007-12-21
Przebudowa dróg wewnętrznych w Idzikowicach 2008-01-31
Konkurs Ofert na realzację zadań zw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 2008-02-26
Przetarg nieograniczony na : wymianę lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne w miejscowościach: Strzeszkowice , Świerczyna, Trzebina 1,2 i 3 , Zakościele 2, Dąbrówka 2, RadziceDuże 1 i 2, Radzice Kolonia i Jelnia-k /PKP. 2008-02-26
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Drzewica przy ul. Braci Kobylańskich. 2008-03-05
Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w Drzewicy przeznaczonych do sprzedaży. 2008-03-11
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie gminy i miasta Drzewica 2008-04-29
Remont stacji uzdatniania wody w Drzewicy oraz przebadanie istniejącej studni nr 2, w związku ze zmianą konstrukcji technicznej otworu studziennego. 2008-05-21
Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w Drzewicy przeznaczonych do sprzedaży 2008-06-03
Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu pn. 2008-06-26
Konkurs Ofert na realizację działań w 2008r dotyczących pomocy dla młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Drzewica 2008-07-03
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej przez wieś Jelnia 2008-07-10
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na obsłudze transportowej dowozu i odwozu uczniów w roku szkolnym 2008/2009 2008-07-23
Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej 2008-07-23
Przetarg na dostawę oleju opałowego Ekoterm plus 2008-09-23
Moje Boisko-Orlik 2012” - ETAP II./ oświetlenie / 2008-09-30
Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki 2008-10-23
Ponowny przetarg na dostawę fabrycznie nowej koparko – ładowarki 2008-11-21
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych z kontenerów KP7 z terenu gminy i miasta Drzewica 2008-12-23
Przetarg nieograniczony na przebudowe drogi w Brzuzie 2009-01-09
Przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w miejscowości Strzyżów z przeznaczeniem na świetlice wiejską. 2009-02-25
Sporządzenie projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2009-02-25
Budowę Sali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy PSP w Brzustowcu 2009-02-26
Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego przy ul. Braci Kobylańskich w Drzewicy na Warsztat Terapii Zajęciowej 2009-05-25
Remont i docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Radzicach Dużych 2009-06-22
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie S.U.W w Strzyżowie 2009-06-29
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zakościele 2009-07-07
Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010 2009-07-15
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie S.U.W w Strzyżowie 2009-07-22
Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM plus na sezon grzewczy 2009/2010 2009-09-18
PRZETARG „Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy” 2009-11-06
PRZETARG na „Remont dróg wewnętrznych dojazdowych w Trzebinie 2009-11-25
PRZETARG Wydzierżawienie Ośrodka Zdrowia w Radzicach Dużych 2009-12-03
Remont Placu Wolności w Drzewicy 2009-12-18
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w miejscowości Dąbrówka z przeznaczeniem na świetlice wiejską 2009-12-18
Wywóz nieczystości stałych z kontenerów KP7 z terenu gminy i miasta Drzewica 2009-12-21
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych wsi Jelnia i Idzikowice 2010-01-25
Wydzierżawienie nieruchomosci - Kąpielisko 2010-02-04
Samochód strazacki dla OSP Drzewica 2010-03-03
Przebudowa dróg gminnych w Drzewicy 2010-05-19
Dostawa używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Domaszno 2010-06-22
Program zwiększenia atrakcyjności turystycznej zalewu Drzewickiego – Etap I. 2010-07-15
Remont ulicy Sportowej w Drzewicy 2010-07-16
Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2010/2011 2010-08-05
Program zwiększenia atrakcyjności turystycznej zalewu Drzewickiego – Etap I 2010-08-06
Remont sieci wodno-kanalizacyjnej w Drzewicy 2010-08-17
Budowa boisk w Domasznie i Idzikowicach 2010-09-09
Odwodnienie drogi w Radzicach Dużych - Przydziałki 2010-09-10
Remont dróg gminnych na ul. Stawowej w miejscowości Żadki oraz parkingu na ul. Braci Kobylańskich w Drzewicy 2010-09-13
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radzice Małe /oświetlenia drogi do cmentarza/. 2010-09-16
Remont pomieszczeń w budynku OSP w Radzicach Dużych 2010-09-17
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie gminy Drzewica 2010-10-05
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011 dla obiektów Gminy i Miasta Drzewicy 2010-10-19
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żardki 2010-10-22
INSTALACJA POMP CIEPŁA I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DRZEWICA 2012-02-28
Wywóz nieczystości stałych z kontenerów KP7 z terenu gminy i miasta Drzewica 2011-01-04
Rozbudowa ulicy Stawowej w mieście Drzewica 2011-03-18
Zakup energii elektrycznej 2011-03-30
Zakup wyposażenia – kąpielisko 2011-04-14
Remont ciągu pieszego od ul. B.Kobylańskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych przy rzece 2011-04-20
Remont sanitariatów w przedszkolu 2011-05-02
Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012 na terenie Gminy i Miasta Drzewica 2011-08-01
Remont i budowa dróg gminnych - Jelnia, Brzustowiec, Giełzów 2011-09-16
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 na terenie gminy i miasta Drzewica 2011-09-21
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2011/2012 dla obiektów Gminy i Miasta w Drzewicy 2011-10-05
Wywóz nieczystości stałych z kontenerów KP7 z terenu gminy i miasta Drzewica 2011-12-16
Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Drzewica 2012-02-23
Dowóz i odwóz uczniów do szkół: Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy, Szkoły Podstawowej w Brzustowcu, Szkoły Podstawowej w Drzewicy w okresie wrzesień 2012 - czerwiec 2013 (190 dni) oraz Szk 2012-07-25
Przetarg na zadanie „Budowa placów zabaw w Brzustowcu, Idzikowicach i Jelni”. 2012-08-10
BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ UL. ŻEROMSKIEGO w DRZEWICY 2012-08-16
konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 2012-09-14
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie gminy i miasta Drzewica 2012-10-02
ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW - ETAP I. 2012-10-02
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej , telekomunikacyjnej i drogowej. 2013-02-11
INSTALACJA POMP CIEPŁA I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DRZEWICA - II ETAP. 2013-02-12
REMONT STADIONU MGKS GERLACH DRZEWICA w 2013-02-13
PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROGI GMINNEJ ORAZ PLACU PRZED BUDYNKIEM OSP w KRZCZONOWIE. 2013-02-14
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica i dostarczenie ich na instalację zastępczą w Domasznie. -

UNIEWAŻNIONY !

2013-05-14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica 2013-05-21
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ul. STAWOWA w DRZEWICY (GERLACH). 2013-06-05
Drzewica: Dowóz i odwóz uczniów do szkół w Gminie Drzewica 2013-06-13
Remont dachu - szkoła podstawowa Domaszno. 2013-06-27
Budowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary 2013-07-18
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego oraz mebli do nowopowstałych ekopracowni 2013-08-27